[espro-slider id=208]

Klågerupskolan är en mötesplats där glädje, respekt och flexibilitet skapar en trygg och kunskapsbejakande miljö. Varje individ ges, utifrån sina egna förutsättningar och sitt eget lärande, möjlighet att utveckla social färdighet och viktig kunskap.

Flexibilitet – Respekt – Kunskap

Trygghet – Mötesplats

Flexibilitet: Alla ställer upp för varandra, ”ge och ta”. Vår vision kan nås på olika sätt, mångfald. Organisationen förändras efter behov. Med stor lyhördhet för den enskildes behov nyttjar vi olika metoder och arbetssätt för att nå uppsatta mål.

Respekt: I vår verksamhet visar alla respekt för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi har en rak och värdig kommunikation.

Kunskap: Kunskap ger status. Vi skapar struktur och lyfter fram helheten. Våra barn får uppleva ett lustfyllt lärande, som lägger grunden till ett livslångt lärande. Personalen har aktuell och ändamålsenlig utbildning och fungerar som goda exempel på livslångt lärande.

Trygghet: Alla upplever sig sedda. Alla känner sitt värde i den sociala gruppgemenskapen och utvecklas positivt, enskilt och i grupp. De vuxna tar alltid ansvar för skapandet av arbetsgrupper. Gemensamma regler och konsekvent bemötande.

Mötesplats: Vi lär enskilt och i dialog med andra. Mötesplats för olika grupper, även på kvällar och helger. Mötesplatsen kännetecknas av öppenhet, hänsyn och omdöme i tanke, ord och handling.